In het dashboard van Starred vind je verschillende scores. Wat zeggen deze getallen en hoe kun je de scores interpreteren?

  1. Een cijfer per vraag: Het cijfer per vraag is een gemiddelde score van alle cijfers gegeven op deze specifieke vraag;
  2. Een cijfer per vraagblok: De score per vraagblok is een gewogen gemiddelde van de verschillende vragen in het vraagblok;
  3. Een cijfer voor het gehele feedback formulier: De gemiddelde Starred score die in het dashboard rechts boven staat vormt het rekenkundig gemiddelde van het aantal blokken (excl. de NPS). Hierin vindt geen weging plaats;
  4. NPS-score: De NPS-score is een getal tussen de -100 en +100. Het zijn je percentage promoters min je percentage detractors. Een positieve NPS is dus je doel. Meer over NPS? klik dan hier.

Om uit te leggen hoe dat precies werkt, een gewogen gemiddelde, hierbij onze (ver)korte uitleg:

Omdat het bij Starred mogelijk is antwoorden open te laten, heeft niet elke vraag evenveel antwoorden. Dit telt ook mee in het gemiddelde, een vraag die vaker is ingevuld telt zwaarder mee dan een vraag die minder vaak is ingevuld. Zie het volgende voorbeeld hieronder.

Een blokje met drie vragen heeft de volgende resultaten:

  • Vraag 1 cijfer 8,1 (100 respondenten)
  • Vraag 2 cijfer 6,8 (70 respondenten)
  • Vraag 3 cijfer 9,1 (120 respondenten)

Zonder weging van het aantal respondenten zou het gemiddelde exact een 8 zijn. (8,1 + 6,8 + 9,1 ) / 3 . Door het aantal respondenten mee te wegen wordt het gemiddelde een 8,2. Dit bereken je door de totaalscore te berekenen en dat te delen door het totaal aantal gegeven antwoorden. (8,1 x 100) + (6,8 x 70) + (9,1 x 120) / (100 + 70 + 120) = 8,2.

Wanneer je een vraag niet mee wilt laten tellen in het overall gemiddelde, omdat de vraag hier niet geschikt voor is, neem dan contact op met het Customer Happiness Team van Starred

Did this answer your question?